Useful Links

Lover og forskrifter
Lov om folketrygd
Lov om foretakspensjon
Lov om innskuddspensjon i arbeidsforhold
Lov om yrkesskadeforsikring
Forsikringsavtaleloven
Forsikringsvirksomhetsloven
Lov om forsikringsformidling
Forskrift om medlemskap i pensjonsordning for personer som ikke er pliktig medlem i folketrygden

 

HMS
HMS-verktøykasse
Norsk brannvernforening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

Offentlige etater/organisasjoner
Trygdeetaten (NAV)
Folketrygdkontoret for utenlandssaker (NAV)
Finanstilsynet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Statistisk sentralbyrå
Finansdepartementet
Pensjonstrygden for sjømenn
LO/NHO-ordningene
Norske Forsikringsmegleres Forening
Informasjon om feriepenger og sykepenger

 

Andre nyttige linker
Lloyd’s
Min Pensjon
HELFO